Přeskočit navigaci.
Domů
Březová 394/60, Děčín 3, 405 02 IČO: 266 48 661

Cílová skupina

Sociální službu poskytujeme

Ženám a mužům starším 18-ti let, hledajícím možnosti řešení v nepříznivé situaci, které jsou současně osobami:

 1. BEZ STŘECHY
  1. Osoby přežívající venku (ulice, pod mostem, nádraží, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagóny, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut...)
  2. Osoby v noclehárně (v nízkoprahové noclehárně)
  3. nebo

 2. BEZ BYTU
 3. Osoby v ubytovnách pro bezdomovce nebo veřejných ubytovnách:

  1. azylový dům pro bezdomovce (ženy a muži v azylových domech, osoby v domě na půl cesty). Klienti mohou využívat činnosti, které neposkytuje azylový dům (koupit či odpracovat stravu, vyměnit ošacení).
  2. přechodná ubytovna (osoby ve veřejných ubytovnách s krátkodobým ubytováním, které nemají vlastní bydlení)
  3. nebo

 4. S NEJISTÝM BYDLENÍM
  1. Přechodné bydlení u příbuzných nebo přátel (pokud tento stav není trvalý a klienti mají snahu tuto situaci změnit – dle individuálního posouzení)
  2. Bydlení bez právního nároku (nezákonné obsazení budovy nebo pozemku)
  3. nebo

 5. ŽIJÍCÍMI V NEVYHOVUJÍCÍM BYDLENÍ
 6. V provizorních a nestandardních budovách:

  1. mobilní obydlí (maringotka, karavan bez možnosti připojení zdroje elektřiny,vody, popřípadě plynu)
  2. budovy, která nejsou určeny k bydlení (bydlení v zahradní chatce se souhlasem majitele)

Osoby, kterým službu neposkytneme

 • nepatří do výše vymezené cílové skupiny
 • požadují službu, kterou neposkytujeme
 • patřící do CS, ale poskytování sociální služby by bylo posouzeno jako střet zájmů mezi poskytovatelem a příjemcem sociální služby
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy nebo poruchy osobnosti vážně narušovalo kolektivní soužití
 • s dekompenzovaným somatickým onemocněním, duševním onemocněním, záchvatovým onemocněním, které nejsou pod dohledem odborného lékaře nebo jejich stav vyžaduje ústavní či zdravotnickou péči
 • neschopné samostatného pohybu
 • nemajícím základní znalost českého nebo slovenského jazyka, vyžadující pro poskytnutí standartní služby tlumočníka
 • s mentálním postižením, které nejsou schopny chápat a dodržovat pravidla v NDC, vyžadující speciální pedagogický či jinak odborný přístup
 • s těžkým smyslovým postižením (zrak, sluch, orientace v prostoru), se sníženou komunikační schopností (těžké poruchy řeči, němí), které vyžadují soustavně asistenci druhé osoby (tlumočení do znakového jazyka, využívající ke komunikaci speciálních komunikačních prostředků a kompenzačních pomůcek)
 • nesplňující podmínky okruhu oprávněných osob pro poskytnutí sociální služby podle §4 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách (řeší pobyt cizinců v ČR a podmínky, za kterých jim může být poskytnuta sociální služba)

Důvody vylučující okamžité poskytnutí sociální služby

 • kapacita NDC je v dané chvíli naplněna
 • poskytnutí služby zamezují jiné mimořádné situace v NDC (např. technická porucha, řešení krizové situace, omezení dodávky vody, plynu, elektřiny, snížení počtů zaměstnanců pod hranici udržitelnosti běžného chodu, karanténní opatření...)

nebo osoba:

 • jeví známky akutní intoxikace alkoholem či jiných omamných látek
 • je verbálně i fyzicky agresivní a tím ohrožuje pracovníky zařízení a uživatele služeb
 • akutně ohrožuje zdraví ostatních infekčními chorobami nebo vyžaduje akutní zdravotní péči
 • jeví známky akutního narušení psychické rovnováhy (např. zmatenost, paranoidní a schizofrenní projevy, agresivita, sebevražedné sklony, těžší stavy úzkosti, nepřiměřený strach, nadměrné konfliktní chování...)
 • má platný zákaz vstupu do NDC (např. klient, který obdržel sankci zákazu vstupu)
 • prokazatelně odcizila věc v prostorách patřících o. s. KSJ